NAŠE SLUŽBY

RS ekonomik ponúka túto paletu služieb:

sluzby_img1

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

- Vedenie peňažného denníka
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- Vedenie evidencie majetku
- Vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- Spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

- Vedenie hlavnej knihy
- Vedenie analytickej evidencie
- Vedenie účtovného denníka
- Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- Vedenie evidencie majetku
- Vedenie pokladničnej knihy
- Evidencia DPH, daňové priznanie DPH
- Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky
sluzby_img2
sluzby_img3

MZDY A PERSONÁLNA AGENDA

- Vypracovanie pracovných zmlúv a hmotnej zodpovednosti
- Prihlášky a odhlášky zamestnancov SP a ZP
- Spracovanie miezd
- Výplatne listiny
- Mesačne výkazy SP a ZP
- Prehľady a hlásenia na daňový úrad
- Potvrdenia o príjmoch
- Výpočty nemocenských dávok
- Ročne zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- Evidenčné listy
- Podklady pre účtovníctvo
- Príprava podkladov pre príspevky z UPSVaR

DAŇOVÉ PRIZNANIA

- Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (A,B)
- Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
- Výpočet preddavkov na daň z príjmu
- Daň z pridanej hodnoty
- Daň z motorových vozidiel
- Daň zo závislej činnosti
- Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
sluzby_img4